Jackson Chau

Contact Details

Jackson Chau is a valued member of Wyndham Real Estate’s team. Jackson takes a particular interest in assisting his clients both achieve their real estate dreams and realise the investment potential of their new property. 

As a Truganina local, he is especially passionate about sharing the family friendly lifestyle benefits of suburban living and close proximity to the city. Fluent in both Mandarin and Vietnamese, Jackson looks forward to being of assistance with your property needs.


Jackson Chau是温德姆房地产团队的重要成员。 Jackson特别关心协助他的客户实现房地产梦想,并意识到他们的新物业的投资潜力。
 

作为Truganina当地人,他特别热衷于分享郊区生活的亲切友善的生活方式,并且靠近城市。 Jackson流利的普通话, 广东话和越南语,期待能够为您的房地产需求提供帮助。

联系方式
手机:0478 178 111
电子邮件:salesconsultant@wyndhamre.com.au

 


Jackson Châu là một thành viên có giá trị của đội của Wyndham Real Estate. Jackson đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ khách hàng của mình đạt được những ước mơ về bất động sản và nhận ra tiềm năng đầu tư mới.
 

Là một Truganina địa phương, anh đặc biệt say mê chia sẻ những lợi ích về lối sống gia đình thân thiện của cuộc sống ở ngoại ô và gần với thành phố. Thông thạo tiếng Trung Quốc, tiếng Quảng Đông và tiếng Việt, Jackson mong muốn được hỗ trợ với nhu cầu sở hữu của bạn.

 

Chi tiết liên hệ
Điện thoại di động: 0478 178 111
Email: Salesconsultant@wyndhamre.com.au

 

 

Contact Form

Latest Listings