Amy Chau

Contact Details

Possessing an innate love of real estate and raised in a family of property developers, Amy’s industry success can be attributed to many things, it’s her abilities as a problem solver, negotiator and her personable nature that makes for such happy clients.

Amy Chau was born in Vietnam and is fluent in four languages including Mandarin, Cantonese, Vietnamese and of course English. She educates and assists Investors throughout Southeast Asia with the purchasing of real estate and business franchise investments in America and locally. With an Agent Representative licence in real estate and vast experience in property management to include a portfolio of 150+ housing units in Victoria Australia.  Her past experience including owning and operating 2 women’s fashion retail stores gives her a solid understanding of small business benefits and challenges of operating them. Her selling techniques have been refined over 16 years in business. Keeping a well maintained relationship between her vendors and purchasers are fundamental in achieving the best outcome for her clients. It’s all about providing excellent service and results that has made her so successful in the industry.

As the saying goes – “Strive to give exceptional value and success will follow”

拥有对房地产的天生爱好,并在一个开发商家庭中成长,Amy chau的行业成功可以归功于许多事情,她的性能作为一个问题解决者,谈判者以及愉快的对待客户。

Amy Chau出生于越南,流利四种语言,包括普通话,广东话,越南语以及英语。她教育和协助整个东南亚的投资者,购买在美国和当地的房地产和商业特许经营投资。拥有代理代理许可证的房地产和丰富的物业管理经验,包括在澳大利亚维多利亚州的150多个住房单位的投资组合。她过去的经验包括拥有和经营两家女装时尚零售店,使她深刻了解小企业的利益和经营他们的挑战。她的销售技巧已经有了16年的时间。保持她的供应商和采购商保持良好的关系是实现她的客户最好的结果的基础。这一切都是为了提供卓越的服务和成果,使她在行业中如此成功.

 

Sự thành công của Amy là bới vì tình yêu bẩm sinh đối với ngành bất động sản và sự liên kết và sự liên kết các nhà phát triển trong giới bất động sản. Đó là khả năng của cô như một người giải quyết vấn đề, thương thuyết và bản chất dễ thương của cô khiến cho khách hàng hài lòng.

Amy Châu sinh ra ở Việt Nam và thông thạo bốn thứ tiếng bao gồm tiếng phổ thông, tiếng Quảng Đông, tiếng Việt và tất nhiên là tiếng Anh. Cô giáo dục và hỗ trợ các nhà đầu tư khắp Đông Nam Á với việc mua bất động sản và đầu tư nhượng quyền kinh doanh tại úc, mỹ và tại địa phương. Với giấy phép đại diện Đại lý trong bất động sản và kinh nghiệm rộng lớn trong quản lý tài sản để bao gồm danh mục đầu tư của 150 căn hộ tại Victoria Australia. Kinh nghiệm của cô trong quá khứ bao gồm cả sở hữu và vận hành 2 cửa hàng bán lẻ thời trang dành cho nữ giới đã giúp cô hiểu rõ những lợi ích kinh doanh nhỏ và những thách thức trong việc vận hành chúng. Kỹ thuật bán hàng của cô đã được tinh chế hơn 16 năm trong kinh doanh. Giữ một mối quan hệ duy trì tốt giữa các nhà cung cấp và người mua của cô là điều cơ bản trong việc đạt được kết quả tốt nhất cho khách hàng của cô. Đó là tất cả về cung cấp dịch vụ xuất sắc và kết quả đã làm cho cô ấy thành công như vậy trong ngành bất động sản.

 

 

Contact Form